Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma för Almega Friskvårdsföretagen 2020-05-15

Plats: Microsoft Teams-möte, länk skickas ut vid anmälan
Tid: 13.00

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Upprop av närvarande medlemmar
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Justering av röstlängd
8. Verksamhetsberättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkning
10. Beslut med anledning av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Framställning från styrelsen
13. Framställning från medlemsföretag
14. Fastställande av årsavgift
15. Val av styrelse
16. Val av revisorer
17. Val av valnämnd
18. Stämmans avslutande

Anmälan görs endast på mail: evelina.kogsta@almega.se senast 2020-05-10. Endast föranmälda representanter för medlemsföretag äger tillträde till stämman.

För kandidatur till styrelsen vänligen kontakta valnämndens Åsa Änghede på asa.anghede@medley.se

Välkomna!

Styrelsen genom

Ordförande Mats Sunebäck