Konsumentombudsmannen och bindningstider

Efter en dom i Patent- och marknadsdomstolen gällande bindningstider på ett gym i Karlstad har Friskvårdsföretagen fått många frågor kring vad detta innebär för branschen. Friskvårdsföretagen följer frågan nära och har dialog med Konsumentombudsmannen för att kunna informera branschen om vad företagen har att vänta sig framöver. Nedan följer en kort sammanfattning om nuläget.

Detta har hänt

Konsumentombudsmannen har stämt ett gymföretag i Karlstad (nu i konkurs) inför Patent- och marknadsdomstolen med anledning av bindningstider i kundavtalet. Konsumentombudsmannen ansåg att bindningstider om mer än 12 månader var oskäliga.

Patent- och marknadsdomstolen skriver i domen att bindningstider längre än 12 månader innebär en snedvridning av maktbalansen mellan företag och konsument, till företagets fördel. Domstolen skriver dock att frågan om huruvida avtalsvillkor är oskäliga ska avgöras efter en helhetsbedömning med hänsyn till pris och övriga omständigheter. Huruvida en bindningstid om mer än 12 månader är oskälig måste alltså vägas mot den motvaluta konsumenten får i samband med längre avtal. Från detta fall har vi lärt oss att en motvaluta motsvarande avgiftssänkning med en månadsavgift vid 36 månaders bindningstid inte anses väga upp obalansen.

Vad säger Konsumentombudsmannen?

Konsumentombudsmannen skriver i ett pressmeddelande att det nu skulle vara olagligt att ha en bindningstid som överstiger 12 månader. Det är en mycket onyanserad bild av vad domen faktiskt säger. Tvärt om är domen mycket tydlig med att oskäligheten i avtalet måste avgöras med en helhetsbedömning. I korrespondens med Konsumentombudsmannen framgår att de anser att den självklara huvudregeln är att bindningstid om mer än 12 månader är oskäligt.

Vad händer nu?

Efter sommaren har Konsumentombudsmannen för avsikt att skicka ut så kallade förbudsförelägganden till gymföretag med bindningstider om mer än 12 månader. Friskvårdsföretagen har bett att få besked om hur de ser på den helhetsbedömning som tar i beaktande motvaluta som kompenserar för obalansen som uppstår vid längre bindningstider. Konsumentombudsmannen har inte givit ett tydligt svar på frågan utan säger kommande att kommande insatser får avgöra hur de ser på den frågan.

Ett förbudsföreläggande förbjuder företag att använda vissa avtalsvillkor, men kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Läs mer här.

Vad måste du göra som gymföretag?

Domen är tydlig med att bindningstider om mer än 12 månader är oskäliga om ingen väsentlig motvaluta ges, som kompenserar för den längre bindningstiden. Hur mycket kompensation som krävs vet vi dock inte, och hur högt Konsumentombudsmannen värderar denna vet vi inte heller.

Om du som gymföretag har avtal med bindningstid om mer än 12 månader utan väsentlig motvaluta för den längre bindningstiden bör du se över avtalet.

Många frågor kvarstår dock, och Friskvårdsföretagen fortsätter korrespondensen med Konsumentombudsmannen för att reda ut vad som kommer att hända framöver.