Färre sjukhusinläggningar genom ökad kondition: Ny forskning från Göteborgs universitet

Göteborgs universitet har genomfört en banbrytande studie som belyser det nära sambandet mellan ökad kondition och minskade sjukhusinläggningar. Forskningen, som publicerades nyligen i European Journal of Preventive Cardiology, är en ögonöppnare för alla som värdesätter sin hälsa och välbefinnande.

Studien omfattade imponerande 91 140 individer som undergick två upprepade hälsoprofilbedömningar som en del av företagshälsovården. Dessa omfattade en rad parametrar, inklusive konditionstester på cykel, mätningar av vikt, längd och blodtryck, samt frågor om levnadsvanor och hälsoupplevelse.

Forskarna jämförde sedan förändringarna i deltagarnas kondition mellan de två hälsoprofilbedömningarna med uppgifter om deras efterföljande sjukhusinläggningar, som hämtades från nationella registerdata. Studien spände över en medeltid på sju år och fokuserade på både generella sjukhusinläggningar och inläggningar relaterade till hjärt-kärlsjukdomar.

Tydliga kopplingar till konditionen

Resultaten var slående. Deltagare som bibehöll sin kondition hade 7 procent färre sjukhusinläggningar oavsett orsak under uppföljningstiden. De som lyckades förbättra sin kondition uppnådde ännu imponerande resultat, med 11 procent färre sjukhusinläggningar jämfört med dem vars kondition försämrades.

Det mest intressanta var att för de deltagare som tidigare hade varit inlagda på sjukhus var skillnaderna ännu mer signifikanta. De som kunde bibehålla eller öka sin kondition hade hela 14 procent färre sjukhusinläggningar oavsett orsak under uppföljningstiden, jämfört med dem vars kondition försämrades.

Denna nya forskning ger en tydlig indikation på att träning och konditionsutveckling är nyckelfaktorer för att förbättra hälsan och minska risken för framtida sjukhusvistelser. Det är ett viktigt budskap som inte bara betonar vikten av att inleda en aktiv livsstil utan också att kontinuerligt arbeta för att förbättra sin kondition.

Studiens förstaförfattare är Frida Griffin, folkhälsovetare och doktorand inom molekylär och klinisk medicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

– Resultaten tyder på att förbättrad kondition är en viktig målsättning som behöver ingå i de förebyggande åtgärder som görs inom hälso- och sjukvården, säger hon.

Läs hela studien här.