Ny styrelse i Almega Friskvårdsföretagen

Vid årsstämman den 21 maj valdes det en ny styrelse för Almega Friskvårdsföretagen.
Den nya styrelsen består av följande ledamöter;
Åsa Änghede, Medley (ordförande)
Ola Helt, E3
Katarina Andersson, STC
Mari Winarve, SATS
Anders Carlbark, Actic
Kristoffer Sjöberg, Activage

Uppdaterad info inför den nya pandemilagen

Almega Friskvårdsföretagen har skickat in remissvar till den nya föreslagna pandemilagen och haft dialoger med flera olika involverade parter. Vi har även varit remissinstans för FHMs nya föreskrifter.

Vi har lyft ett antal frågeställningar samt begärt förtydliganden så att föreskrifterna ska bli så enkla som möjligt att följa. Många av de föreslagna föreskrifterna anser vi redan görs sedan lång tid tillbaka. Det viktiga (och bra) med den nya lagen är att det blir lättare för ALLA att göra likadant.

Sannolikt så kommer de nya föreskrifterna att innebära en del merarbete, eventuella personalförstärkningar och ommöblering av träningsredskap.

Vi fortsätter såklart vår dialog med FHM men vi vill poängtera att det viktigaste just nu är att ALLA tar ansvar, ingen har råd att slarva med kommande riktlinjer för ingen vill att branschen stängs ner.

Almega Friskvårdsföretagens initiativ till kompetenshöjning för gruppträningsinstruktörer

Under 2020 har Friskvårdsföretagen på önskemål av medlemsföretagen tagit initiativ till ett kompetens- och kvalitetshöjande arbete gällande gruppträningsinstruktörer (GTI).

En fokusgrupp har utsetts av styrelsen där förslag på handlingsplan ska tas fram. Arbetet inriktas på att komplettera och bredda kompetensen på individuell nivå för GTI och de företag/organisationer där de verkar och det är i dagsläget inte aktuellt att ackreditera GT-utbildningar utan att rekommendera kompletterande teoretisk grundutbildning för GTI.

Målet är att GTI utöver sin praktiska utbildning ska ha grundläggande teoretisk kompetens inom anatomi, fysiologi och träningslära. Detta för att den enskilde instruktören ska få en större trygghet och säkerhet i att vägleda människor i träningen, kunna svara på frågor och också kunna hänvisa vidare till andra yrkesgrupper där det är relevant. Målet är också att skapa en trygghet för arbetsgivare både i rekryteringsprocessen och i kommunikationen mot kunder och att ge ett ännu större förtroende för GTI-rollen och produkten gruppträning när det gäller att nå positiva resultat och få en säker träning.

Friskvårdsföretagens ambition är också att upprätta ett licensregister för GTI likhet med det PT-licensregister som redan finns. Fokusgruppens arbete och förslag till genomförande kommer att läggas fram under våren 2021 och leds av Helena Arnold som också är sammankallande för komptensrådet inom personlig träning.

Pressmeddelande från Almega Friskvårdsföretagen

Gymföretagen: Felaktigt utpekande riskerar folkhälsan

Gymbranschen har under lång tid hjälpt människor att hålla sig friska och välmående, såväl fysiskt som psykiskt. Ändå pekar Statsminister Stefan Löfven ut gymmen som exempel på vad man bör undvika. Det är ett orättvist utpekande av en bransch som redan anpassat sin verksamhet för minskad smittspridning, anser branschorganisationen Almega Friskvårdsföretagen. – Vi anser att det är felaktigt att peka ut en bransch som bidrar till människors hälsa och välmående. Våra medlemsföretag har anpassat sina lokaler för att hålla avstånd och minska riskerna för smittspridning. Att Stefan Löfven nu pekar ut gymmen är därför felaktigt. Vi förstår att de föreslagna skärpta restriktionerna i samhället är nödvändiga för att få bukt med det som är viktigast just nu – smittspridningen – men det är viktigt att då också förstå konsekvenserna för folkhälsan på sikt, säger Ola Helt, Generalsekreterare på Almega Friskvårdsföretagen.

– Många gym kommer att få svårt att klara sig. Förutom att det försvinner stor mängd arbetstillfällen kommer det även att påverka den framtida tillgången till friskvård för människor. I ett samhälle med en redan hårt belastad sjukvård behövs gymmen för att inspirera till träning och aktivitet. Det är en förebyggande insats som är svår att ersätta, säger Ola Helt.
– Vår bransch har sedan starten av den här pandemin tagit sitt ansvar för minskad smittspridning och parallellt arbetat med att bromsa en av västvärldens andra pandemier – stillasittandet. För att det arbetet skall kunna fortgå även efter pandemin krävs tydliga besked om vilka ekonomiska stödåtgärder som kommer finnas tillgängliga för vår bransch.

Intervju med Johan Holmsäter

Johan Holmsäter, engagerad entreprenör och grundare av Friskis & Svettis, utsågs tidigare i år av regeringen till nationell samordnare för fysisk aktivitet. Efter fem månader avgick han, men vi fick några minuter med Johan och passade på att ställa några frågor!

Vad tänker du på när du hör ordet “hälsa”?
Vi har under många decennier betraktat ohälsa som viktigare än hälsan och haft som prioritet att hellre leta ohälsa än att fokusera på att stärka det friska för att på sikt kunna eliminera förutsättningarna för ohälsa. För att göra detta måste man se till var gränssnitten ligger där insatser kan möjliggöras för att fungera som en brygga mellan sjukt och friskt, med en sluss som fungerar som en trappa med en kedja av aktiviteter där människor kan klättra från sjukt till friskt. Jag ser att området mellan sjukt och friskt kan ses som ett Ingenmansland som omfattar 70-80% av det svenska folket. Med andra ord är det en enorm marknad med olika målgrupper att konfrontera med insatser som inte bara rör sig om fysisk aktivitet utan även om att erbjuda sociala kontaktytor som stärker människors självkänsla, egenvärde och självinsikt.

Vilka förhoppningar hade du på vår bransch i ditt arbete? Hur skulle vi kunna hjälpa till?
För mig handlade det om hur vi skulle kunna integrera Frisks medlemmar i ett större nätverk av aktörer där man idag kan inkludera samhällets offentliga stöd likväl som näringslivets. Även så olika ideella organisationer för såväl resurssvaga som de äldre skulle kunna ingå och medverka i ett ömsesidigt utbyte. Det skulle kunna röra sig om allt från fysisk träning till att integrera våra invandrare eller bereda plats eller resurser till de unga i skolålder. Jag ser gränslösa förutsättningar så länge fantasin räcker till och hjärtat finns med. 

Vad tycker du om våra reformförslag – att införa ett skatteavdrag för friskvårdstjänster, att Fysisk aktivitet på recept ska ingå i högkostnadsskyddet och införa pulsträning i skolan?
Jag tror att skatteavdrag för friskvårdstjänster är utmärkt men skulle kanske även behöva styras med att man ser hur de samtidigt utnyttjas hos kunderna. Koppla med andra ord ansvar och handling, rättigheter och skyldigheter med mera med varandra. 

Pulsträning finns redan i flera skolor och borde vara ett obligatorium. Men gör om skolan till en verksamhet från 6 år till 19, dvs. gymnasiets sista klass, med obligatorisk skoltid 8-17. Under denna skoltid äger all skolundervisning rum likaså all läxstöd så att de resurssvaga inte blir åsidosatta, samt samtidigt att alla idrottsaktiviteter och kulturaktiviteter där äger rum så att barnen möter föräldrarna efter kl. 17 under villkor som gör att familjen kan leva i en harmoni med andra aktiviteter som matlagning, hobbies och övrig samvaro.

Vad tror du är den viktigaste reformen för att förbättra folkhälsan?
Det skulle jag kunna skriva en hel hyllmeter om! Det är en definitionsfråga om vad HÄLSA egentligen är? Vad är Frisk? Vad är Sund? Vad är Vitalitet? Vad är Hälsa? Jag har definierat dessa begrepp och skapat analysverktyg för dem som går att mäta med evidensresultat på 0,05 nivå. Detta och mycket annat kommer i några böcker som nu ligger för tryck!

Så håll utkik efter Johans kommande böcker! Om du vill läsa Johans debattartikel i DN länkar vi till den här.

Senaste nytt från Kompetensrådet för PT-licens

Arbetet med att skapa och implementera en nationell PT-licens och att också ackreditera utbildningar med delegerad licensieringsrätt har pågått i flera år och fortsätter hela tiden att utvecklas. Sedan lanseringen av licensen i juni 2019 är nu närmare 1600 personliga tränare godkända och registrerade i det nationella registret www.ptlicens.se och 12 utbildningar är i dagsläget godkända för delegerad licensieringsrätt fram till 30/6-2021.

Utifrån ambitionen om att ständigt förbättra och utveckla kommer det ramverk som ligger till grund för ackrediteringen av utbildningar att uppdateras och förtydligas inför nästa ackrediteringsperiod. Det kommer också att fastställas en tidsplan som årsvis styr processen med både nyansökningar och omansökningar för skolor och dessutom kommer ansökningsförfarandet att ske direkt via en digital ansökningssida på http://www.friskvardsforetagen.se

För att arbetet med uppdatering av ramverk, ansökningsinformation och ansökningssida ska kunna ske på ett smidigt och effektivt sätt kommer nästa möjlighet för skolor att ansöka om ackreditering för pt-utbildningar att gälla perioden juli 2021– juni 2022. Ansökningsmöjligheten öppnar under februari 2021 då den nya ansökningssidan också är klar att användas. Detta innebär att inga nyansökningar från skolor/utbildningar tas emot under perioden nov 2020 – jan 2021 medan däremot registreringen av Frisk-licensierade personliga tränare i PT-licens.se fortlöper som vanligt, mer information om detta finns på  https://ptlicens.se Redan pågående ansökningar handläggs utifrån den tidsplan som avtalats med respektive sökande utbildning.

Vid kommande ansökningar för ny ackrediteringsperiod kommer det uppdaterade ramverket att gälla och även alla omansökningar från nu ackrediterade utbildningar kommer att bedömas utifrån detta. Ramverket publiceras  på Friskvårdsföretegens hemsida under januari 2021 och kommer också att skickas ut till  ackrediterade skolo.

Arbetet med att skapa och implementera en nationell PT-licens och att också ackreditera utbildningar med delegerad licensieringsrätt har pågått i flera år och fortsätter hela tiden att utvecklas. Sedan lanseringen av licensen i juni 2019 är nu närmare 1600 personliga tränare godkända och registrerade i det nationella registret www.ptlicens.se och 12 utbildningar är i dagsläget godkända för delegerad licensieringsrätt fram till 30/6-2021.

Utifrån ambitionen om att ständigt förbättra och utveckla kommer det ramverk som ligger till grund för ackrediteringen av utbildningar att uppdateras och förtydligas inför nästa ackrediteringsperiod. Det kommer också att fastställas en tidsplan som årsvis styr processen med både nyansökningar och omansökningar för skolor och dessutom kommer ansökningsförfarandet att ske direkt via en digital ansökningssida på http://www.friskvardsforetagen.se

För att arbetet med uppdatering av ramverk, ansökningsinformation och ansökningssida ska kunna ske på ett smidigt och effektivt sätt kommer nästa möjlighet för skolor att ansöka om ackreditering för pt-utbildningar att gälla perioden juli 2021– juni 2022. Ansökningsmöjligheten öppnar under februari 2021 då den nya ansökningssidan också är klar att användas. Detta innebär att inga nyansökningar från skolor/utbildningar tas emot under perioden nov 2020 – jan 2021 medan däremot registreringen av Frisk-licensierade personliga tränare i PT-licens.se fortlöper som vanligt, mer information om detta finns på  https://ptlicens.se Redan pågående ansökningar handläggs utifrån den tidsplan som avtalats med respektive sökande utbildning.

Vid kommande ansökningar för ny ackrediteringsperiod kommer det uppdaterade ramverket att gälla och även alla omansökningar från nu ackrediterade utbildningar kommer att bedömas utifrån detta. Ramverket publiceras  på Friskvårdsföretegens hemsida under januari 2021 och kommer också att skickas ut till  ackrediterade skolo.

I arbetet med kvalitetssäkring av pt-utbildningar samverkar Friskvårdsföretagen som nationell partner med den europeiska organisationen Europe Active/ Professional Standards Committee, en oberoende och non-profit organisation som sedan 18 år tillbaka arbetar med europeiska branschstandards för tränings- och hälsobranschen. Organisationen bedriver också omfattande utvecklingsarbete och samverkar med forskare och experter inom relevanta områden som exempelvis träning/fysisk aktivitet, pedagogik och digital undervisning. Mer information finns på https://www.europeactive-standards.eu/es-standards

Nu får licensierade PT:s ett certifikat!

Almega Friskvårdsföretagens PT-licens lanserades förra året och sedan dess har cirka 1 500 personliga tränare blivit licensierade av oss. Nu har vi tagit ytterligare ett steg på vägen för att höja statusen på PT-yrket och vår licens. Med hjälp av TrueCrt kommer nu samtliga PT:s med vår licens att få tillgång till ett certifikat som visar att de är licensierade av Almega Friskvårdsföretagen. Nu hoppas vi att så många som möjligt vill sprida ordet om vår licens och varför det är viktigt att ha en Frisk-licensierad PT!

Certifikatet skickas ut succesivt – så håll utkik i din inkorg!

Nytt Kompetensråd utsett

Almega Friskvårdsföretagens styrelse har utsett ett nytt Kompetensråd att under Helena Arnolds ledning granska ansökningarna för delegerad licensieringsrätt för vår PT-licens.

Hanna Edman, Fitness 24 Seven
Mikael Wedin, Sats
Jonas Lissjanis, Actic
Åsa Änghede, Medley
Helena Arnold, sammankallande

Nu stärker vi upp teamet – välkommen Helena Arnold!

 

Sedan ptlicens.se lanserades förra sommaren har det gått fort. Vi har idag över 1 400 licensierade PT:s i vårt register. För att fortsätta utveckla och förbättra arbetet med vår pt-licensiering har Almega Friskvårdsföretagen anställt Helena Arnold. Helena kommer leda arbetet för kompetensrådet som granskar utbildningarna som ansökt om delegerad licensieringsrätt. Helena kommer också ansvara för den arbetsgrupp som jobbar med frågan kring en licensiering även för gruppträningsinstruktörer. 

Helena är i grunden GIH-utbildad idrottslärare och har jobbat med träning och hälsa i över 30 år. Hon är också utbildad inom personal/organisationsutveckling, KBT och har ett otal olika vidareutbildningar inom friskvård. Helena har drivit egna anläggningar, utbildat gruppträningsinstruktörer i hela Norden genom SAFE, The Academy och Les Mills och också utbildat och konsultat inom kommunikation, ledarskap och entreprenörskap både i privat regi och som lärare på Mälardalens Högskola.

Under 17 år som ägare och VD för The Academy har Helena varit med att göra The Academy marknadsledande inom utbildningar i träning, kost och hälsa, utbildat 1000-tals personliga tränare och gruppträningsinstruktörer och också arbetat aktivt för en ökad kvalitet och professionalitet inom både branschen och yrkesrollerna.

The Academy såldes 2019 och sedan dess arbetar Helena som konsult med i första hand affärsutveckling och mentorskap på både individ, grupp- och organisationsnivå.

Ny styrelse för Almega Friskvårdsföretagen

På årsstämman den 15 maj valdes en ny styrelse för Almega Friskvårdsföretagen.

Den nya styrelsen består av:

Mats Sunebäck, SATS (ordförande)
Ola Helt, E3
Anders Carlbark, Actic
Claes Mittjas, Medley
Kristoffer Sjöberg, Activage
Per Lehmann, Puls & Träning