Kallelse till årsstämma för Almega Friskvårdsföretagen

Årsstämma Almega Friskvårdsföretagen 2019-05-03

 

Plats: Almega, Sturegatan 11, Stockholm

Tid: 15.00

 

Stämmans öppnande

 1. Upprop av närvarande medlemmar
 2. Val av två justeringsmän
 3. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 4. Justering av röstlängd
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Fastställande av balans- och resultaträkning
 7. Beslut med anledning av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställning från styrelsen
 10. Framställning från medlemsföretag
 11. Fastställande av årsavgift
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisorer
 14. Val av valnämnd

 

Anmälan görs endast på mail: evelina.kogsta@almega.se senast 2019-04-25. Endast föranmälda representanter för medlemsföretag äger tillträde till stämman.

Motioner från medlemsföretag ska vara styrelsen tillhanda senast 2019-04-20 vilket skickas till evelina.kogsta@almega.se alternativt postas till Almega Friskvårdsföretagen, Evelina Kogsta, Box 55545, 102 04 Stockholm.

Verksamhetsberättelse kommer även finnas på www.friskvardsforetagen.se senast fredagen den 26 april 2019 under ”Nyheter”. Framställningar från medlemsföretag laddas upp vartefter de inkommit samt besvarats av styrelsen.

 

Välkomna till årsstämman i Stockholm!

Styrelsen gm Henrik Johansson

 

Nominera till kompetensråd för licensiering av PT-tjänster

Friskvårdsföretagens licensiering av personliga tränare är nu i slutfasen. Nästa viktiga steg i processen är att tillsätta ett kompetensråd, vars ansvar kommer vara att till Friskvårdsföretagens styrelse utreda och bereda förslag på beslut gällande:

• förslag på beslut av ansökande huvudman för att erhålla delegerad certifieringsrätt
• godkännande av examinatorer
• slumpmässiga kontroller av kvalitén hos huvudman som erhållit delegerad certifieringsrätt
• granska inkommande ansökningar
• kvalitetssäkra utbildning av examinatorer
• skapa examination av det praktiska delmomentet

Kompetensrådet ska bestå av fem-sju personer med relevant kompetens: erfarenhet av att vara personlig tränare, erfarenhet av att rekrytera personliga tränare och/eller erfarenhet av att utbilda personliga tränare. Ledamöterna av kompetensrådet får räkna med cirka två timmars granskning per ansökan, och därefter cirka tio timmars genomgångsmöten med rådet. Det kommer att utgå ett årligt arvode till de ledamöter som är verksamma i kompetensrådet.

Friskvårdsföretagen efterfrågar nu nomineringar till kompetensrådet. Vet du någon som är lämpad att vara verksam i kompetensrådet, tveka inte att skicka in din nominering till evelina.kogsta@almega.se. Vi vill ha din nominering senast den 28 februari.

Henrik Johansson,
Ordförande Friskvårdsföretagen
henrik.m.johansson@sats.se

Evelina Kogsta
Branschansvarig Friskvårdsföretagen
evelina.kogsta@almega.se

Vi är Peppare!

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Så ser verkligheten inte ut. Bara tre av tio unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär.

Detta vill vi vara med och förändra! Därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, startad på initiativ av Kronprinsessparet.

Vi bidrar genom att opinionsbilda kring frågor om folkhälsa och ökad fysisk aktivitet i skolan. Våra medlemsföretag hjälper människor varje dag att komma igång med sin träning och leva ett mer aktivt liv.

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!

Ny rapport: Folkhälsopolitik för kortare vårdköer

Under 2018 års valrörelse var vårdköer en av de stora frågorna. Genomgående för debatten var att lösningen heter mer resurser och mer personal. Det är en nödvändig åtgärd i samband med att andelen seniorer i befolkningen blir större och sjukvården redan är hårt pressad. Det var dock ett perspektiv som lyste med sin frånvaro i samtliga partiers vårdstrategier i valrörelsen – nämligen det om sjukdomsförebyggande insatser. Det är förstås viktigt att tillföra mer resurser för att lösa akuta problem, samtidigt är det både nödvändigt och fullt möjligt att omgående arbeta för att krympa andelen som varje år hamnar i behov av sjukvård med hjälp av just förebyggande arbete.

Forskningen inom fysisk aktivitet och hälsa har under de senaste åren gjort många och stora framsteg, och visar hur vi med en ökad aktivitetsnivå i befolkningen kan spara stora resurser och stort personligt lidande samtidigt som vi avlastar vården och minskar trycket på en redan hårt pressad yrkeskår. Med anledning av det nya forskningsläget inom fysisk aktivitet och hälsa behöver Sverige också en ny folkhälsopolitik – ett paradigmskifte där politiska reformer har sin utgångspunkt
i forskningens framsteg. Samtidigt är det viktigt att en ny folkhälsopolitik inte blir en av tvång och pekpinnar – utan en som möjliggör och ger rätt förutsättningar för en aktiv livsstil.

I denna rapport beskriver Almega Friskvårdsföretagen kostnader förknippade med diagnosområden för vilka fysisk aktivitet har en stor preventiv effekt, och presenterar tre förslag för att öka nivån av fysisk aktivitet i hela befolkningen. För den politiker som på allvar vill korta vårdköerna går det inte att förbise detta perspektiv.

Läs rapporten här: Folkhälsopolitik för kortare vårdköer.

Friskvårdsföretagen på Fitnessfestivalen

I år medverkar Friskvårdsföretagen på Fitnessfestivalen och Scandinavian Club Business Days, där ordförande Henrik Johansson håller öppningsanförandet den 30/11 kl 09.00 – 09.30

Henrik Johansson kommer även att tala om Friskvårdsföretagens arbete för att kvalitetssäkra svenska PT-utbildningar och PT:s. Detta föredrag kommer att hållas på Tränardagarna, den 30/11 kl 11.00 – 12.00.

Ny branschansvarig på Friskvårdsföretagen

Efter fyra år som branschansvarig för Almega Friskvårdsföretagen lämnar Gustav Wiel-Berggren tjänsten i mitten av december. Gustav kommer att fortsätta arbeta med politik och näringslivsfrågor, men hos en annan arbetsgivarorganisation. Rekrytering efter Gustavs efterträdare har pågår och flera intressanta kandidater har valts ut för nästa steg i rekryteringsprocessen.

Konsumentombudsmannen och bindningstider

Efter en dom i Patent- och marknadsdomstolen gällande bindningstider på ett gym i Karlstad har Friskvårdsföretagen fått många frågor kring vad detta innebär för branschen. Friskvårdsföretagen följer frågan nära och har dialog med Konsumentombudsmannen för att kunna informera branschen om vad företagen har att vänta sig framöver. Nedan följer en kort sammanfattning om nuläget.

Detta har hänt

Konsumentombudsmannen har stämt ett gymföretag i Karlstad (nu i konkurs) inför Patent- och marknadsdomstolen med anledning av bindningstider i kundavtalet. Konsumentombudsmannen ansåg att bindningstider om mer än 12 månader var oskäliga.

Patent- och marknadsdomstolen skriver i domen att bindningstider längre än 12 månader innebär en snedvridning av maktbalansen mellan företag och konsument, till företagets fördel. Domstolen skriver dock att frågan om huruvida avtalsvillkor är oskäliga ska avgöras efter en helhetsbedömning med hänsyn till pris och övriga omständigheter. Huruvida en bindningstid om mer än 12 månader är oskälig måste alltså vägas mot den motvaluta konsumenten får i samband med längre avtal. Från detta fall har vi lärt oss att en motvaluta motsvarande avgiftssänkning med en månadsavgift vid 36 månaders bindningstid inte anses väga upp obalansen.

Vad säger Konsumentombudsmannen?

Konsumentombudsmannen skriver i ett pressmeddelande att det nu skulle vara olagligt att ha en bindningstid som överstiger 12 månader. Det är en mycket onyanserad bild av vad domen faktiskt säger. Tvärt om är domen mycket tydlig med att oskäligheten i avtalet måste avgöras med en helhetsbedömning. I korrespondens med Konsumentombudsmannen framgår att de anser att den självklara huvudregeln är att bindningstid om mer än 12 månader är oskäligt.

Vad händer nu?

Efter sommaren har Konsumentombudsmannen för avsikt att skicka ut så kallade förbudsförelägganden till gymföretag med bindningstider om mer än 12 månader. Friskvårdsföretagen har bett att få besked om hur de ser på den helhetsbedömning som tar i beaktande motvaluta som kompenserar för obalansen som uppstår vid längre bindningstider. Konsumentombudsmannen har inte givit ett tydligt svar på frågan utan säger kommande att kommande insatser får avgöra hur de ser på den frågan.

Ett förbudsföreläggande förbjuder företag att använda vissa avtalsvillkor, men kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Läs mer här.

Vad måste du göra som gymföretag?

Domen är tydlig med att bindningstider om mer än 12 månader är oskäliga om ingen väsentlig motvaluta ges, som kompenserar för den längre bindningstiden. Hur mycket kompensation som krävs vet vi dock inte, och hur högt Konsumentombudsmannen värderar denna vet vi inte heller.

Om du som gymföretag har avtal med bindningstid om mer än 12 månader utan väsentlig motvaluta för den längre bindningstiden bör du se över avtalet.

Många frågor kvarstår dock, och Friskvårdsföretagen fortsätter korrespondensen med Konsumentombudsmannen för att reda ut vad som kommer att hända framöver.

 

Gruppträning i Almedalen

Alla vet att det är bra att röra på sig – regelbunden fysisk aktivitet motverkar ju en lång rad stora folksjukdomar. Men visste du att fysisk aktivitet även sänker stressnivå och förbättrar vår koncentrationsförmåga? Det beror bland annat på att träning bidrar till att syresätta hjärnan och att träning rustar oss bättre mot stresshormonet kortisol.

– Det som händer när man är ute och springer, promenerar eller är fysiskt aktiv på annat sätt är att hjärnan får mer blod, blodflödet ökar med ungefär 20 procent. På lång sikt händer väldigt mycket mer i hjärnan, så att den arbetar effektivare. Hjärnans olika delar blir närmare kopplade till varandra och det gör så att hela hjärnan fungerar bättre, säger Anders Hansen, psykiatriker, till SVT Nyheter.

Som en del i Almega Friskvårdsföretagens arbete för en mer aktiv befolkning kommer vi därför att anordna gruppträning under Almedalsveckan – för att lyfta de positiva effekter av träning som ofta glöms i debatten om folkhälsa och en hållbar välfärd.

Välkommen att träna med SATS och Friskvårdsföretagen, måndag till torsdag 07.30 – 08.00!

Branschen tar steg mot högre krav på personliga tränare

I takt med att allt fler svenskar köper PT-tjänster har frågan om personliga tränares kompetens blivit viktig för gym- och friskvårdsföretag. Det är en fråga om kompetensförsörjning och företagens personalbehov för att möta en stark efterfrågan, men det är också en fråga om branschens mognad och trovärdighet. Att vem som helst kan kalla sig för PT, och med anledning av att det finns oseriösa utbildningsaktörer har fått många gymföretag att reagera kraftigt. Därför har Almega Friskvårdsföretagen, ihop med flera PT-utbildningar tagit fram ett ramverk som sätter en hög miniminivå dels för de företag som utbildar PT:s,  men också för tränarna själva.

Att frågan är högaktuell blev extra tydligt när TV4-Nyheterna sände ett inslag om en person som köpt en dyr PT-utbildning men i själva verket inte fått de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att erbjuda en säker träning. I inslaget blev Henrik Johansson, ordförande för Almega Friskvårdsföretagen intervjuad om den licens som branschorganisationen arbetar med.

– Det tar tid att bli duktig PT – det är ett viktigt jobb som påverkar människors liv och hälsa och då krävs en hög kompetensnivå. Därför sätter vi i branschorganisationen nu den standard vi förväntar oss för att man ska få kalla sig för personlig tränare, säger Henrik Johansson till TV4-Nyheterna

Efter inslaget i TV4 medverkade Henrik Johansson även i en livesänd chatt som lyfte kringliggande frågor. Bland annat om det inte vore rimligare att PT blev en skyddad titel och att det istället är staten, och inte en branschorganisation, som utfärdar licenser.

– Det vore bra om staten istället tog det ansvaret, men vi har inte tid att vänta. Problemet finns här och nu, och då måste vi åtgärda det, säger Henrik Johansson.

För frågor kring Friskvårdsföretagens arbete för licensering av PT:s, kontakta:

Gustav Wiel-Berggren
Branschansvarig Almega Friskvårdsföretagen
gustav.wiel-berggren@almega.se
070-654 46 52