Ny rapport: Folkhälsopolitik för kortare vårdköer

Under 2018 års valrörelse var vårdköer en av de stora frågorna. Genomgående för debatten var att lösningen heter mer resurser och mer personal. Det är en nödvändig åtgärd i samband med att andelen seniorer i befolkningen blir större och sjukvården redan är hårt pressad. Det var dock ett perspektiv som lyste med sin frånvaro i samtliga partiers vårdstrategier i valrörelsen – nämligen det om sjukdomsförebyggande insatser. Det är förstås viktigt att tillföra mer resurser för att lösa akuta problem, samtidigt är det både nödvändigt och fullt möjligt att omgående arbeta för att krympa andelen som varje år hamnar i behov av sjukvård med hjälp av just förebyggande arbete.

Forskningen inom fysisk aktivitet och hälsa har under de senaste åren gjort många och stora framsteg, och visar hur vi med en ökad aktivitetsnivå i befolkningen kan spara stora resurser och stort personligt lidande samtidigt som vi avlastar vården och minskar trycket på en redan hårt pressad yrkeskår. Med anledning av det nya forskningsläget inom fysisk aktivitet och hälsa behöver Sverige också en ny folkhälsopolitik – ett paradigmskifte där politiska reformer har sin utgångspunkt
i forskningens framsteg. Samtidigt är det viktigt att en ny folkhälsopolitik inte blir en av tvång och pekpinnar – utan en som möjliggör och ger rätt förutsättningar för en aktiv livsstil.

I denna rapport beskriver Almega Friskvårdsföretagen kostnader förknippade med diagnosområden för vilka fysisk aktivitet har en stor preventiv effekt, och presenterar tre förslag för att öka nivån av fysisk aktivitet i hela befolkningen. För den politiker som på allvar vill korta vårdköerna går det inte att förbise detta perspektiv.

Läs rapporten här: Folkhälsopolitik för kortare vårdköer.

Friskvårdsföretagen på Fitnessfestivalen

I år medverkar Friskvårdsföretagen på Fitnessfestivalen och Scandinavian Club Business Days, där ordförande Henrik Johansson håller öppningsanförandet den 30/11 kl 09.00 – 09.30

Henrik Johansson kommer även att tala om Friskvårdsföretagens arbete för att kvalitetssäkra svenska PT-utbildningar och PT:s. Detta föredrag kommer att hållas på Tränardagarna, den 30/11 kl 11.00 – 12.00.

Ny branschansvarig på Friskvårdsföretagen

Efter fyra år som branschansvarig för Almega Friskvårdsföretagen lämnar Gustav Wiel-Berggren tjänsten i mitten av december. Gustav kommer att fortsätta arbeta med politik och näringslivsfrågor, men hos en annan arbetsgivarorganisation. Rekrytering efter Gustavs efterträdare har pågår och flera intressanta kandidater har valts ut för nästa steg i rekryteringsprocessen.

Konsumentombudsmannen och bindningstider

Efter en dom i Patent- och marknadsdomstolen gällande bindningstider på ett gym i Karlstad har Friskvårdsföretagen fått många frågor kring vad detta innebär för branschen. Friskvårdsföretagen följer frågan nära och har dialog med Konsumentombudsmannen för att kunna informera branschen om vad företagen har att vänta sig framöver. Nedan följer en kort sammanfattning om nuläget.

Detta har hänt

Konsumentombudsmannen har stämt ett gymföretag i Karlstad (nu i konkurs) inför Patent- och marknadsdomstolen med anledning av bindningstider i kundavtalet. Konsumentombudsmannen ansåg att bindningstider om mer än 12 månader var oskäliga.

Patent- och marknadsdomstolen skriver i domen att bindningstider längre än 12 månader innebär en snedvridning av maktbalansen mellan företag och konsument, till företagets fördel. Domstolen skriver dock att frågan om huruvida avtalsvillkor är oskäliga ska avgöras efter en helhetsbedömning med hänsyn till pris och övriga omständigheter. Huruvida en bindningstid om mer än 12 månader är oskälig måste alltså vägas mot den motvaluta konsumenten får i samband med längre avtal. Från detta fall har vi lärt oss att en motvaluta motsvarande avgiftssänkning med en månadsavgift vid 36 månaders bindningstid inte anses väga upp obalansen.

Vad säger Konsumentombudsmannen?

Konsumentombudsmannen skriver i ett pressmeddelande att det nu skulle vara olagligt att ha en bindningstid som överstiger 12 månader. Det är en mycket onyanserad bild av vad domen faktiskt säger. Tvärt om är domen mycket tydlig med att oskäligheten i avtalet måste avgöras med en helhetsbedömning. I korrespondens med Konsumentombudsmannen framgår att de anser att den självklara huvudregeln är att bindningstid om mer än 12 månader är oskäligt.

Vad händer nu?

Efter sommaren har Konsumentombudsmannen för avsikt att skicka ut så kallade förbudsförelägganden till gymföretag med bindningstider om mer än 12 månader. Friskvårdsföretagen har bett att få besked om hur de ser på den helhetsbedömning som tar i beaktande motvaluta som kompenserar för obalansen som uppstår vid längre bindningstider. Konsumentombudsmannen har inte givit ett tydligt svar på frågan utan säger kommande att kommande insatser får avgöra hur de ser på den frågan.

Ett förbudsföreläggande förbjuder företag att använda vissa avtalsvillkor, men kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Läs mer här.

Vad måste du göra som gymföretag?

Domen är tydlig med att bindningstider om mer än 12 månader är oskäliga om ingen väsentlig motvaluta ges, som kompenserar för den längre bindningstiden. Hur mycket kompensation som krävs vet vi dock inte, och hur högt Konsumentombudsmannen värderar denna vet vi inte heller.

Om du som gymföretag har avtal med bindningstid om mer än 12 månader utan väsentlig motvaluta för den längre bindningstiden bör du se över avtalet.

Många frågor kvarstår dock, och Friskvårdsföretagen fortsätter korrespondensen med Konsumentombudsmannen för att reda ut vad som kommer att hända framöver.

 

Gruppträning i Almedalen

Alla vet att det är bra att röra på sig – regelbunden fysisk aktivitet motverkar ju en lång rad stora folksjukdomar. Men visste du att fysisk aktivitet även sänker stressnivå och förbättrar vår koncentrationsförmåga? Det beror bland annat på att träning bidrar till att syresätta hjärnan och att träning rustar oss bättre mot stresshormonet kortisol.

– Det som händer när man är ute och springer, promenerar eller är fysiskt aktiv på annat sätt är att hjärnan får mer blod, blodflödet ökar med ungefär 20 procent. På lång sikt händer väldigt mycket mer i hjärnan, så att den arbetar effektivare. Hjärnans olika delar blir närmare kopplade till varandra och det gör så att hela hjärnan fungerar bättre, säger Anders Hansen, psykiatriker, till SVT Nyheter.

Som en del i Almega Friskvårdsföretagens arbete för en mer aktiv befolkning kommer vi därför att anordna gruppträning under Almedalsveckan – för att lyfta de positiva effekter av träning som ofta glöms i debatten om folkhälsa och en hållbar välfärd.

Välkommen att träna med SATS och Friskvårdsföretagen, måndag till torsdag 07.30 – 08.00!

Branschen tar steg mot högre krav på personliga tränare

I takt med att allt fler svenskar köper PT-tjänster har frågan om personliga tränares kompetens blivit viktig för gym- och friskvårdsföretag. Det är en fråga om kompetensförsörjning och företagens personalbehov för att möta en stark efterfrågan, men det är också en fråga om branschens mognad och trovärdighet. Att vem som helst kan kalla sig för PT, och med anledning av att det finns oseriösa utbildningsaktörer har fått många gymföretag att reagera kraftigt. Därför har Almega Friskvårdsföretagen, ihop med flera PT-utbildningar tagit fram ett ramverk som sätter en hög miniminivå dels för de företag som utbildar PT:s,  men också för tränarna själva.

Att frågan är högaktuell blev extra tydligt när TV4-Nyheterna sände ett inslag om en person som köpt en dyr PT-utbildning men i själva verket inte fått de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att erbjuda en säker träning. I inslaget blev Henrik Johansson, ordförande för Almega Friskvårdsföretagen intervjuad om den licens som branschorganisationen arbetar med.

– Det tar tid att bli duktig PT – det är ett viktigt jobb som påverkar människors liv och hälsa och då krävs en hög kompetensnivå. Därför sätter vi i branschorganisationen nu den standard vi förväntar oss för att man ska få kalla sig för personlig tränare, säger Henrik Johansson till TV4-Nyheterna

Efter inslaget i TV4 medverkade Henrik Johansson även i en livesänd chatt som lyfte kringliggande frågor. Bland annat om det inte vore rimligare att PT blev en skyddad titel och att det istället är staten, och inte en branschorganisation, som utfärdar licenser.

– Det vore bra om staten istället tog det ansvaret, men vi har inte tid att vänta. Problemet finns här och nu, och då måste vi åtgärda det, säger Henrik Johansson.

För frågor kring Friskvårdsföretagens arbete för licensering av PT:s, kontakta:

Gustav Wiel-Berggren
Branschansvarig Almega Friskvårdsföretagen
gustav.wiel-berggren@almega.se
070-654 46 52

Uppdatering: PT och friskvårdsbidrag

I tisdags publicerade Friskvårdsföretagen nyheten att personlig träning ingår i friskvårdsbidraget. Med anledning av det stora antal frågor som inkommit de senaste dagarna kommer härmed ett förtydligande.

Nyheten att det nu går att köpa personlig träning med friskvårdsbidraget har spridits som en löpeld bland friskvårdsföretag runtom i Sverige. I samband med det har det till Friskvårdsföretagen inkommit ett femtiotal önskemål kring ytterligare information och förtydliganden. De frågor som har inkommit har sammanställts och skickats Pia Blank-Thörnroos, jurist på Skatteverket, vars svar redovisas här.

Från när gäller de nya reglerna?

Skatteverket svarar: De nya reglerna gäller sedan den 1 januari 2018, och har alltså redan trätt i kraft.

Får jag som PT göra hembesök hos klient?

Skatteverket svarar: Nej.

Vad gäller för utomhusträning?

Skatteverket svarar: Utomhusträning är tillåtet. Platsbegränsningen omfattar endast klientens hem.

Kommer det ett utlåtande från Skatteverket?

Skatteverket svarar: Vi arbetar på att uppdatera texterna på webben. Vi har även publicerat ett uppdaterad förmånsmeddelande, SKV M 2017:7.

I det förmånsmeddelande Skatteverket nu har uppdaterat framgår följande formulering. Värt att notera är dock att det inte finns någon platsbegränsning utöver kundens hem – trots att förmånsmeddelandet nämner träning som sker på en träningsanläggning.

Motions- och friskvårdsaktiviteter
Skattefriheten omfattar motion eller annan friskvård av mindre värde
och enklare slag. Det kan gälla t.ex. gymnastik, styrketräning, bowling,
racketsporter som bordtennis, tennis eller squash. Även träning med en
personlig tränare som sker på en träningsanläggning anses som enklare
slag av motion.

Länk till Skatteverkets meddelande

 

Kontakt:

Gustav Wiel-Berggren
Branschansvarig Almega Friskvårdsföretagen
gustav.wiel-berggren@almega.se
070-654 46 52

Friskvårdsbidrag för PT

shutterstock_248866729

Det står nu klart att personlig träning kommer vara möjligt att köpa med det friskvårdsbidrag anställda kan få från sin arbetsgivare.

– Det är en vinst för friskvårdsbranschen men också för folkhälsan då en PT i många fall är avgörande för den som vill gå från en stillasittande till en aktiv livsstil, säger Gustav Wiel-Berggren på Almega Friskvårdsföretagen.

Innehållet i friskvårdsbidraget har under flera år varit en omtvistad fråga, där många från friskvårdsbranschen ställt sig frågande till att personlig träning inte ingått, menar Gustav Wiel-Berggren, branschansvarig på Almega Friskvårdsföretagen.

– Bilden av personlig träning som lyxkonsumtion är förlegad, idag handlar det ofta om stöd till den som behöver hjälp att uppnå en aktiv livsstil. I samband med en dom från Högsta förvaltningsdomstolen kommer nu även personlig träning vara tillåtet i friskvårdsbidraget.

Det finns dock begränsningar för vilka PT-tjänster som faller inom ramen för det som nu tillåts.

– Skatteverket har kommit till slutsatsen att den PT-tjänst som kostar mer än 1 000 kronor per timme inte anses vara av mindre värde. Det kommer heller inte vara tillåtet att köpa PT-tjänster i hemmet för friskvårdsbidrag, säger Gustav Wiel-Berggren.

Kontakt:

Gustav Wiel-Berggren
Branschansvarig Almega Friskvårdsföretagen
070-654 46 52
gustav.wiel-berggren@almega.se

 

Nytt kollektivavtal för gym och friskvård

Den 31 maj 2017 träffade Almega Tjänsteföretagen ett nytt avtal med SRAT och, som ny part i avtalet, Unionen om löner och allmänna anställningsvillkor för personal i gym och friskvårdsföretag för tiden 1 september 2017 – 31 augusti 2020. Nu är avtalet släppt både både fysiskt och digitalt.

  • Avtalsperioden är 36 månader med ett totalt avtalsvärde om 6,5 %. Det tredje året är uppsägningsbart.
  • Nuvarande pensionslösning i Skandia ersätts med en ITP. Mer information om bytet av pensionslösning kommer.
  • En lägstlön införs i avtalet fr o m den 1 september 2019 gällande medarbetare fyllda 20 år senast den 31 augusti 2019.
  • Ersättningen för ordinarie arbetstid på helger, kvällar och nätter höjs något. Ersättningen tid från 23.30 till 05.30 ligger kvar oförändrad.
  • Förbättrade anställningsformer införs fr o m den 1 september 2017. Reviderat anställningsbevis på hemsidan kommer.
  •  Separata löneavtal för SRAT och Unionen
  • Flexpension i Tjänsteföretag införs per den 1 november 2017. Mer information om Flexpension kommer.
  • Avsättning till Flexpension sker med 0,2 % den 1 november 2017 och med ytterligare 0,2 % den 1 september 2018. 2019 sker ingen ytterligare avsättning utöver de 0,4 % som avsatts tidigare år.

Viktigt att ha i åtanke är att det inte går att till leva upp till kollektivavtalets bestämmelser utan att vara ansluten till Almega. Delar av kollektivavtalet åsidosätter den arbetsrättsliga lagstiftningen, för att dra nytta av detta krävs anslutning till avtalet, för  övriga företag gäller svensk lag. Därutöver innebär kollektivavtalet även en tjänstepensionslösning, vilket är en av kollektivavtalets största förtjänster. Denna lösning är exklusiv för de företag som tecknat kollektivavtal.

Har du frågor om Friskvårdsföretagens arbete med branschfrågor? Kontakta Gustav Wiel-Berggren 08-762 69 91

Är du medlem i Almega och har frågor kring löner, semester, föräldraledighet eller något annat som rör dina anställda? Ring Almegas telefonjour 08-762 69 90