Ny styrelse för Almega Friskvårdsföretagen

En ny styrelse för Almega Friskvårdsföretagen tillträdde den 3 maj. Nya tillskott är Anders Carlbark från Actic och Robert Jäderkvist från Studio Aktiverum. Avgående ordförande Henrik Johansson tackades av för sina insatser och till ny ordförande valdes Mats Sunebäck från SATS.

Hallå där, Mats Sunebäck, ny ordförande för Almega Friskvårdsföretagen! 

Vad ser du fram emot mest med din nya roll?
Att få vara med och bidra till svensk folkhälsopolitik och föra folkhälsodebatten i rätt riktning.

Vilka ser du som Friskvårdsföretagens största utmaningar?
Att nå ut till så många människor som möjligt och att få fler att förstå vad vi jobbar med och varför.

Vad är din bakgrund?
Jag är sjukgymnast i grunden, och utbildade mig sedan till personlig tränare. Jag tycker det är roligare att jobba med att hålla människor i från sjukvården. Jag jobbade med att utbilda personliga tränare i i tolv år, och utbildade mig sedan till marknadsekonom på IHM. På SATS arbetar jag sedan 6,5 år tillbaka.

Vilken träningsprestation är du mest nöjd med?
Jag gjorde en svensk klassiker på under 20 timmar 2011.

Vad gör du helst när du inte tränar?
Följer barnens idrottsliga aktiviteter.

De första PT-skolorna har fått sin delegerade licensieringsrätt

Det kompetensråd som utsetts tidigare i år för att granska ansökningar från PT-skolor angående delegerad licensieringsrätt har nu lämnat sina rekommendationer till Friskvårdsföretagens styrelse. Styrelsen har fattat sitt beslut och vi kan nu med stor glädje meddela att de första skolorna fått sin delegerade licensieringsrätt.

De första skolorna som fått delegerad licensieringsrätt är:

 

 

Kompetensråd för licensiering av PT-tjänster utsett

Almega Friskvårdsföretagens styrelse har nu utsett de ledamöter som ska ingå i kompetensrådet för licensiering av personliga tränare.

Mats Sunebäck, SATS

Michail Tonkonogi, Professor i Medicinsk Vetenskap

 

Fanny Klüft Nerell, Puls & Träning

Hanna Edman, Fitness24Seven

Emma Derwinger, Actic

Kallelse till årsstämma för Almega Friskvårdsföretagen

Årsstämma Almega Friskvårdsföretagen 2019-05-03

 

Plats: Almega, Sturegatan 11, Stockholm

Tid: 15.00

 

Stämmans öppnande

 1. Upprop av närvarande medlemmar
 2. Val av två justeringsmän
 3. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 4. Justering av röstlängd
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Fastställande av balans- och resultaträkning
 7. Beslut med anledning av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställning från styrelsen
 10. Framställning från medlemsföretag
 11. Fastställande av årsavgift
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisorer
 14. Val av valnämnd

 

Anmälan görs endast på mail: evelina.kogsta@almega.se senast 2019-04-25. Endast föranmälda representanter för medlemsföretag äger tillträde till stämman.

Motioner från medlemsföretag ska vara styrelsen tillhanda senast 2019-04-20 vilket skickas till evelina.kogsta@almega.se alternativt postas till Almega Friskvårdsföretagen, Evelina Kogsta, Box 55545, 102 04 Stockholm.

Verksamhetsberättelse kommer även finnas på www.friskvardsforetagen.se senast fredagen den 26 april 2019 under ”Nyheter”. Framställningar från medlemsföretag laddas upp vartefter de inkommit samt besvarats av styrelsen.

 

Välkomna till årsstämman i Stockholm!

Styrelsen gm Henrik Johansson

 

Nominera till kompetensråd för licensiering av PT-tjänster

Friskvårdsföretagens licensiering av personliga tränare är nu i slutfasen. Nästa viktiga steg i processen är att tillsätta ett kompetensråd, vars ansvar kommer vara att till Friskvårdsföretagens styrelse utreda och bereda förslag på beslut gällande:

• förslag på beslut av ansökande huvudman för att erhålla delegerad certifieringsrätt
• godkännande av examinatorer
• slumpmässiga kontroller av kvalitén hos huvudman som erhållit delegerad certifieringsrätt
• granska inkommande ansökningar
• kvalitetssäkra utbildning av examinatorer
• skapa examination av det praktiska delmomentet

Kompetensrådet ska bestå av fem-sju personer med relevant kompetens: erfarenhet av att vara personlig tränare, erfarenhet av att rekrytera personliga tränare och/eller erfarenhet av att utbilda personliga tränare. Ledamöterna av kompetensrådet får räkna med cirka två timmars granskning per ansökan, och därefter cirka tio timmars genomgångsmöten med rådet. Det kommer att utgå ett årligt arvode till de ledamöter som är verksamma i kompetensrådet.

Friskvårdsföretagen efterfrågar nu nomineringar till kompetensrådet. Vet du någon som är lämpad att vara verksam i kompetensrådet, tveka inte att skicka in din nominering till evelina.kogsta@almega.se. Vi vill ha din nominering senast den 28 februari.

Henrik Johansson,
Ordförande Friskvårdsföretagen
henrik.m.johansson@sats.se

Evelina Kogsta
Branschansvarig Friskvårdsföretagen
evelina.kogsta@almega.se

Vi är Peppare!

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Så ser verkligheten inte ut. Bara tre av tio unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär.

Detta vill vi vara med och förändra! Därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, startad på initiativ av Kronprinsessparet.

Vi bidrar genom att opinionsbilda kring frågor om folkhälsa och ökad fysisk aktivitet i skolan. Våra medlemsföretag hjälper människor varje dag att komma igång med sin träning och leva ett mer aktivt liv.

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!

Ny rapport: Folkhälsopolitik för kortare vårdköer

Under 2018 års valrörelse var vårdköer en av de stora frågorna. Genomgående för debatten var att lösningen heter mer resurser och mer personal. Det är en nödvändig åtgärd i samband med att andelen seniorer i befolkningen blir större och sjukvården redan är hårt pressad. Det var dock ett perspektiv som lyste med sin frånvaro i samtliga partiers vårdstrategier i valrörelsen – nämligen det om sjukdomsförebyggande insatser. Det är förstås viktigt att tillföra mer resurser för att lösa akuta problem, samtidigt är det både nödvändigt och fullt möjligt att omgående arbeta för att krympa andelen som varje år hamnar i behov av sjukvård med hjälp av just förebyggande arbete.

Forskningen inom fysisk aktivitet och hälsa har under de senaste åren gjort många och stora framsteg, och visar hur vi med en ökad aktivitetsnivå i befolkningen kan spara stora resurser och stort personligt lidande samtidigt som vi avlastar vården och minskar trycket på en redan hårt pressad yrkeskår. Med anledning av det nya forskningsläget inom fysisk aktivitet och hälsa behöver Sverige också en ny folkhälsopolitik – ett paradigmskifte där politiska reformer har sin utgångspunkt
i forskningens framsteg. Samtidigt är det viktigt att en ny folkhälsopolitik inte blir en av tvång och pekpinnar – utan en som möjliggör och ger rätt förutsättningar för en aktiv livsstil.

I denna rapport beskriver Almega Friskvårdsföretagen kostnader förknippade med diagnosområden för vilka fysisk aktivitet har en stor preventiv effekt, och presenterar tre förslag för att öka nivån av fysisk aktivitet i hela befolkningen. För den politiker som på allvar vill korta vårdköerna går det inte att förbise detta perspektiv.

Läs rapporten här: Folkhälsopolitik för kortare vårdköer.

Friskvårdsföretagen på Fitnessfestivalen

I år medverkar Friskvårdsföretagen på Fitnessfestivalen och Scandinavian Club Business Days, där ordförande Henrik Johansson håller öppningsanförandet den 30/11 kl 09.00 – 09.30

Henrik Johansson kommer även att tala om Friskvårdsföretagens arbete för att kvalitetssäkra svenska PT-utbildningar och PT:s. Detta föredrag kommer att hållas på Tränardagarna, den 30/11 kl 11.00 – 12.00.