Regeringen ger två nya uppdrag för att gynna fysisk aktivitet

Enligt ett pressmeddelande från Socialdepartementet ger Regeringen två uppdrag som ska bidra till mer och uppdaterad kunskap inom området fysisk aktivitet, och som kan leda till bättre förutsättningar för ett större fysiskt och psykiskt välbefinnande i befolkningen.

Uppdragen lämnas i regleringsbreven till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, och Folkhälsomyndigheten. Uppdragen har föreslagits av Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.

– Brist på fysisk aktivitet är en starkt bidragande orsak till många hälsoproblem, till exempel ökad övervikt och fetma, som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och diabetes-typ-2. Vi ser också en koppling till ökad psykisk ohälsa och sämre fysisk hälsa inte minst hos unga. Vi behöver bättre metoder för att gynna hälsosamma vanor och bättre kunskap om behov av styrmedel för att långsiktigt kunna vända den här utvecklingen, säger socialminister Jakob Forssmed.

Regeringen ger nu, i regleringsbrev till SBU och Folkhälsomyndigheten, två uppdrag som ska bidra till mer och uppdaterad kunskap inom området fysisk aktivitet. Det kan på sikt bidra till att förbättra förutsättningarna att genom fysisk aktivitet öka det fysiska och psykiska välbefinnandet hos befolkningen.

Båda uppdragen har föreslagits av Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet i slutbetänkandet Varje rörelse räknas – hur skapar vi ett samhälle som främjar fysisk aktivitet? (SOU 2023:29) som lämnades till regeringen i juni 2023.

SBU får i uppdrag att göra en översyn av området metoder för att främja hälsa med särskilt fokus på fysisk aktivitet och identifiera behovet av nya eller uppdaterade kunskapsunderlag. Det ska röra metoder som används inom hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst.

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att sammanställa beräkningar av samhällsekonomiska kostnader för bristande fysisk aktivitet samt potentiella besparingar och vinster av ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande. Enligt kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet saknas i dag en god bild av kostnaderna för bristande fysisk aktivitet i Sverige. Kommittén menar att väl genomförda samhällsekonomiska analyser motivera behovet av styrmedel och visa på hur styrmedel kan utformas.

Båda uppdragen ska senast den 15 februari 2025 redovisas till Socialdepartementet. Folkhälsomyndigheten får för uppdraget använda 500 000 kronor 2024 och SBU får för uppdraget använda 1 000 000 kronor 2024.