LICENSIERING. Initiativ till kompetenshöjning för gruppträningsinstruktörer

Under 2020 har Friskvårdsföretagen på önskemål av medlemsföretagen tagit initiativ till ett kompetens- och kvalitetshöjande arbete gällande gruppträningsinstruktörer (GTI).

En fokusgrupp har utsetts av styrelsen där förslag på handlingsplan ska tas fram. Arbetet inriktas på att komplettera och bredda kompetensen på individuell nivå för GTI och de företag/organisationer där de verkar och det är i dagsläget inte aktuellt att ackreditera GT-utbildningar utan att rekommendera kompletterande teoretisk grundutbildning för GTI.

Målet är att GTI utöver sin praktiska utbildning ska ha grundläggande teoretisk kompetens inom anatomi, fysiologi och träningslära. Detta för att den enskilde instruktören ska få en större trygghet och säkerhet i att vägleda människor i träningen, kunna svara på frågor och också kunna hänvisa vidare till andra yrkesgrupper där det är relevant. Målet är också att skapa en trygghet för arbetsgivare både i rekryteringsprocessen och i kommunikationen mot kunder och att ge ett ännu större förtroende för GTI-rollen och produkten gruppträning när det gäller att nå positiva resultat och få en säker träning.

Friskvårdsföretagens ambition är också att upprätta ett licensregister för GTI likhet med det PT-licensregister som redan finns. Fokusgruppens arbete och förslag till genomförande kommer att läggas fram under våren 2021 och leds av Helena Arnold som också är sammankallande för komptensrådet inom personlig träning.