Kallelse till extrastämma

Kallelse till extra årsstämma för Almega Friskvårdsföretagen 2019-11-15

Plats: Almega, Sturegatan 11, Stockholm
Tid: 13.00

1. Stämmans öppnande
2. Upprop av närvarande medlemmar
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Justering av röstlängd
6. Fastställande av årsavgift
7. Stämmans avslutande

Anmälan görs endast på mail: evelina.kogsta@almega.se senast 2019-11-01. Endast föranmälda representanter för medlemsföretag äger tillträde till stämman.

Välkomna!

Styrelsen gm Mats Sunebäck