Kallelse till årsstämma för Almega Friskvårdsföretagen

Årsstämma Almega Friskvårdsföretagen 2019-05-03

 

Plats: Almega, Sturegatan 11, Stockholm

Tid: 15.00

 

Stämmans öppnande

 1. Upprop av närvarande medlemmar
 2. Val av två justeringsmän
 3. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 4. Justering av röstlängd
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Fastställande av balans- och resultaträkning
 7. Beslut med anledning av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställning från styrelsen
 10. Framställning från medlemsföretag
 11. Fastställande av årsavgift
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisorer
 14. Val av valnämnd

 

Anmälan görs endast på mail: evelina.kogsta@almega.se senast 2019-04-25. Endast föranmälda representanter för medlemsföretag äger tillträde till stämman.

Motioner från medlemsföretag ska vara styrelsen tillhanda senast 2019-04-20 vilket skickas till evelina.kogsta@almega.se alternativt postas till Almega Friskvårdsföretagen, Evelina Kogsta, Box 55545, 102 04 Stockholm.

Verksamhetsberättelse kommer även finnas på www.friskvardsforetagen.se senast fredagen den 26 april 2019 under ”Nyheter”. Framställningar från medlemsföretag laddas upp vartefter de inkommit samt besvarats av styrelsen.

 

Välkomna till årsstämman i Stockholm!

Styrelsen gm Henrik Johansson